Culinaire Nieuwsbrief - Algemene voorwaarden   
Algemene voorwaarden Culinairenieuwsbrief.nl
Op deze Website kun je informatie afnemen. Aan deze informatie en elk ander gebruik van deze Website zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden staan hieronder. Lees deze daarom aandachtig door, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn.

De Aanbieder van deze Website is NewEgo te Maassluis. Als je vragen hebt over deze voorwaarden, kun je contact opnemen met de Aanbieder via Nieuwe Schoolstraat 19, 3142 CG Maassluis.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 16 november 2009.

 1. Artikel 1. Inhoud van de Website
  • 1.1 De Aanbieder biedt via de Website de mogelijkheid om je te abonneren op een culinaire nieuwsbrief.
  • 1.2 KopiŽren, verspreiden en elk ander gebruik van deze nieuwsbrief is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Aanbieder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.
  • 1.3 Deze nieuwsbrief wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze nieuwsbrief is uitsluitend ter informatie bedoeld, en aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Artikel 2. Aanmelden
  • 2.1 Als je de culinaire nieuwsbrief wenst te ontvangen, dien je je e-mailadres op te geven via de Website.
  • 2.2 Bij het opgeven van je e-mailadres heb je tevens de mogelijkheid je te registreren voor het ontvangen van partnermailings. Deze partnermailings zijn zoveel mogelijk aangepast aan de categorie(Žn) van je keuze.
 3. Artikel 3. Aansprakelijkheid
  • 3.1 De Aanbieder noch haar hulppersonen is aansprakelijk voor enige indirecte schade die jij of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriŽle schade.
  • 3.2 De aansprakelijkheid van de Aanbieder voor jouw schade, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als ťťn gebeurtenis geldt) beperkt tot 100 euro (exclusief BTW).
  • 3.3 Je vrijwaart de Aanbieder voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst.
  • 3.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Aanbieder.
  • 3.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt.
 4. Artikel 4. Duur, opschorting en beŽindiging
  • 4.1 Je gaat deze overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Zowel jij als de Aanbieder mogen deze op elk moment opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn. Na opzegging zal je de culinaire nieuwbrief noch de partnermailings meer ontvangen.
  • 4.2 In geval van opzegging blijft de volgende verplichting bestaan voor zolang als de Aanbieder redelijkerwijs op het voortbestaan daarvan aanspraak kan maken: de aansprakelijkheid van artikel 3.
  • 4.3 De Aanbieder is gerechtigd om haar verplichtingen jegens jou op te schorten als het vermoeden bestaat dat jij in strijd handelt met de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat de Aanbieder tot enige schadevergoeding is gehouden.
 5. Artikel 5. Wijzigingen van de voorwaarden
  • 5.1 De Aanbieder heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de Website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
  • 5.2 Als je een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wilt accepteren, moet je binnen deze dertig dagen de overeenkomst opzeggen. Indien je je niet binnen deze dertig dagen afmeldt, geef je aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).
  • 5.3 Eventuele door jou aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen jou en de Aanbieder afgesproken is.
  • 5.4 De Aanbieder is gerechtigd om de overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de Website van haar overneemt.
 6. Artikel 6. Slotbepalingen
  • 6.1 Op de overeenkomst waar deze voorwaarden betrekking op hebben, is Nederlands recht van toepassing.
  • 6.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
  • 6.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
  • 6.4 Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
  • 6.5 Als je de Aanbieder een bericht stuurt, geldt de door Aanbieder ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij jij kunt aantonen dat deze versie niet authentiek is.
  • 6.6 Je zult Aanbieder in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in je naam-, adres- of contactgegevens die voor Aanbieder relevant kunnen zijn.
Copyright NewEgo B.V. 2009 - 2023 - KvK : 50069470 - BTW : 8227.151.32.B01
Privacy verklaring - Algemene Voorwaarden